filethanet@gmail.com
090 247 4499

แนวข้อสอบ

 •  14-01-2567     000001
  จำนวน 1 ข้อ
 • แนวข้อสอบ ความรอบรู้ ชุดที่ 1/2566 (สอศ.)
 •  16-06-2566     000001
  จำนวน 8 ข้อ
 • วิชาการศึกษา (สพฐ.)
 •  19-02-2566     000001
  จำนวน 2 ข้อ
 • มาตรฐานวิชาชีพครู (สอศ.)
 •  28-11-2565     000003
  จำนวน 96 ข้อ
 • คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม (สอศ.)
 •  19-11-2565     000002
  จำนวน 11 ข้อ
 • จัดการเรียนรู้ที่เน้น การคิดวิเคราะห์และ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (สอศ.)
 •  09-10-2565     000007
  จำนวน 85 ข้อ
 • วินัยและการรักษาวินัย (สอศ.)