filethanet@gmail.com
090 247 4499

บทเรียนออนไลน์

    00005  รหัส 20901-2001
   25-05-2566
การจัดการฐานข้อมูลเบื้องต้น (Basic Database Management)
    00004  รหัส 20901-1001
   24-05-2566
ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมอรรถประโยชน์ (Operating System and Utility Program)
    00004  รหัส 30204-2404
   23-05-2566
การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce System Development)
    00004  รหัส 20204-2001
   22-05-2566
ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น (Basic operating system)
    00002  รหัส 20901-1006
   20-05-2566
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Basic Computer Networking)
    00001  รหัส 20204-2005
   20-05-2566
เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (Introduction to Computer Networks)
    00002  รหัส 30204-2002
   19-05-2566
ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database System)
    00017  รหัส 30001-2001
   16-11-2565
เทคโนโลยีสานสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ
    00010  รหัส 20901-2007
   01-11-2565
ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
    00003  รหัส 30204-2004
   28-10-2565
หลักการคิดเชิงออกแบบและนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล
    00034  รหัส 20001-2001
   23-05-2566
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ (Computer and Information for Careers)
    00007  รหัส 20901-1005
   17-10-2565
ระบบคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ
    00003  รหัส 20204-2108
   14-10-2565
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น