สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย 2561 วิชาการศึกษา ชุดที่ 1

update 10-09-2019แนวข้อสอบ วิชาการศึกษา ชุดที่ 1
1. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีความหมายตรงกับข้อใด
ก. การส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง
ข. การเรียนในเรื่องที่สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของตนเอง
ค. การที่ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มที่
ง. ถูกทุกข้อ

2. การประเมินผลการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นอะไร
ก. เนื้อหา
ข. ผลสัมฤทธิ์
ค. ผลงานและกระบวนการ
ง. สติปัญญา

3. บทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตรงกับข้อใด
ก. Supporter
ข. Helper and Advisor
ค. supporter and Encourager
ง. ถูกทุกข้อ

4. การประเมินในข้อใดสำคัญที่สุด
ก. การแก้ไขพัฒนาผู้เรียน
ข. การพัฒนาระบบการให้ระดับคะแนน
ค. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ง. การตัดสินให้ผ่านและไม่ผ่านในการสอบปลายปี

5. เครื่องมือที่เหมาะสมกับการวัดพฤติกรรมด้านทักษะกระบวนการคือข้อใด
ก. แบบสังเกต
ข. แบบสัมภาษณ์
ค. แบบสำรวจรายการ
ง. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

6. พฤติกรรมด้านจิตพิสัยขั้นรับรู้ สัมพันธ์สอดคล้องกับพฤติกรรมด้านพุทธพิสัยระดับใด
ก. วิเคราะห์
ข. นำไปใช้
ค. ประเมินค่า
ง. ความรู้ ความจำ

View 000088

©Copyrights 2015 - 2020 www.filethanet.com