สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย 2561 วิชาการศึกษา ชุดที่ 1

update 10-09-2019แนวข้อสอบ วิชาการศึกษา ชุดที่ 1
1. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีความหมายตรงกับข้อใด
     ก. การส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง
     ข. การเรียนในเรื่องที่สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของตนเอง
     ค. การที่ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มที่
     ง. ถูกทุกข้อ

View 000013

©Copyrights 2015 - 2019 www.filethanet.com