สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย 2561 วิชาการศึกษา ชุดที่ 1

update 10-09-2019แนวข้อสอบ วิชาการศึกษา ชุดที่ 1
1. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีความหมายตรงกับข้อใด
ก. การส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง
ข. การเรียนในเรื่องที่สอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของตนเอง
ค. การที่ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มที่
ง. ถูกทุกข้อ

2. การประเมินผลการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นอะไร
ก. เนื้อหา
ข. ผลสัมฤทธิ์
ค. ผลงานและกระบวนการ
ง. สติปัญญา

3. บทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตรงกับข้อใด
ก. Supporter
ข. Helper and Advisor
ค. supporter and Encourager
ง. ถูกทุกข้อ

View 000038

©Copyrights 2015 - 2019 www.filethanet.com